Motivation & Behov

Beredskapen att ägna sig åt ett visst beteende är samma sak som motivation. Motivationen påverkas av inre och yttre stimuli. Styrkan hos inre och yttre stimuli påverkar de centra i hjärnan som kontrollerar beteendet. Djuret upplever en drift att utföra det motiverade beteendet. När det motiverade beteendet utförs sker tre sorters återkopplingar. Om exempelvis det motiverade beteendet att utföra är äta, kommer den första återkopplingen påverka de yttre faktorerna (minskad födotillgång). Den andra återkopplingen kommer att påverka de inre faktorerna (blodsockerhalten ökar, magsäcken fylls). Den tredje återkopplingen är att muskelspolarna registrerar att rörelserna har utförts, detta leder till att nervsystemet får information om att beteendet har utförts. Denna samlade effekten av dessa tre återkopplingar minskar stimulansen på motivationen, som efterhand sjunker och driften att utföra beteendet upphör.

Motivationssystemen har utvecklats för att fungera i den miljön arten är anpassad till. Vissa beteenden är helt enkelt programmerade att utföras med jämna mellanrum. Alla artens beteende är inte lika nödvändiga att utföra. Vissa beteenden tycks djuren kunna låta bli att utföra utan att det leder till några negativa konsekvenser (exemplvis: fly från rovdjur). För att få en djurhållning som fungerar på djurens villkor måste man kunna skilja ut de beteenden som djuren har behov av att utföra. I princip återspeglar alla aspekter av det naturliga beteendet olika behov djuret har. Om ett visst givet beteendemönster ska betraktas som ett behov att utföra beror på hur miljön ser ut och hur djurets behov i övrigt är tillgodosedda. Vissa beteenden kan vara ett behov för djur i en viss miljö men inte i andra. Om djur inte får utföra sina beteendebehov svara de med olika konfliktreaktioner. Man kan se tomgångshandlingar och ibland överslagshandlingar i samband med övergående konflikter. När konflikterna blir permanenta utvecklas problembeteenden och beteendestörningar.

Konfliktreaktioner

Överslagshandling – Är till synes helt irrelevant beteende som ofta utförs av djur som kommer i en konfliktsituation där två beteenden som motverkar varandra är aktiverade samtidigt som tar ut varandra. De två beteenden som motverkar varandra kommer också att blockera varandra så att ett tredje tidigare undantryckt motivationssystem tar över.

Exempel: En katt kan börja tvätta sig i mitt i ett slagsmål. Beteendet tvätta sig sker under konkurrensen av två andra beteenden, nämligen fly eller anfall som tar ut varandra. När en människa inte vet om hon ska gå till höger eller vänster och kliar sig i huvudet, detta är också ofta en fråga om en överslagshandling.

Tomgångshandling – Instinktshandling är aktiveringen av djurs medfödda beteendemönster. För att en instinkthandling ska utlösas, måste djuret ha ett tillräckligt starkt behov att handla. Alltså det inre trycket/stimulus blir så starkt att ett beteende startar utan att det finns någon yttre retning/stimuli.

Exempel: Hundar kan gå runt i en ring innan de lägger sig ned i hemmet. Detta beteende är vanligt i naturen, hunden går runt för att platta till gräset till en bädd innan den lägger sig ned. Men i sitt hem finns inget gräs, men det inre trycket (bl.a. hormoner) är så starkt att den yttre retningen (gräset) inte behövs.

Aptitbeteende – Då motivationen stiger hos ett djur, börjar det söka efter ett tillfälle att utlösa instinkthandling/medfött beteende.